Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

W dniach 3 - 31 lipca 2017r w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli będzie zorganizowany dyżur dla dzieci, które potrzebują opieki z uwagi na pracę obojga rodziców.

Zainteresowani rodzice mogą zapisywać dzieci z naszej placówki w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych grup, w dniach od 8 do 19 czerwca 2017 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci których mamy przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych itp. będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu 2017 będzie wynosił:

- 1,00 zł (słownie: jeden złoty, zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę ponad minimum programowe,

- 8,00 zł (słownie: osiem złotych, zero groszy) – stawka żywieniowa za 1 dzień pobytu.

Po otrzymaniu informacji o wysokości opłat za miesiąc lipiec, należy dokonać wpłaty na rachunek Gminnego Przedszkola w Kołbieli, nr rachunku: 74 9226 0005 0055 0300 2000 0010 w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku.

                Dowód wpłaty prosimy okazać w sekretariacie.  Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację z miejsca.

W przypadku nieobecności dziecka wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli