Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców lub odjazd autobusu szkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 do świetlicy zapisanych zostało 147 uczniów z klas I- III oraz zostali objęci opieką świetlicową wszyscy uczniowie dojężdżajacy z klas IV – VII oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.    

ŚWIETLICA  W ROKU SZK. 2015/2016 CZYNNA JEST CODZIENNIE W GODZINACH:

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek  

7.00 - 9.50

10.30 - 17.00

7.00 - 9.50

10.30 - 17.00

7.00 - 17.00

 7.00 - 9.50

11.30 - 17.00

7.00 - 10.50

11.30 - 17.00

Opiekę nad wychowankami sprawują:

Kierownik świetlicy p. Andrzej Wielgołaski, p.Joanna Jesion, p.Aneta Kondej, p.Anna Szostak, p.Bartłomiej Piętka, p.Ilona Michalska – Araszkiewicz, p. Marek Gontarz, p. Paweł Budyta, p.Grażyna Sujak,  p. Katarzyna Barcikowska- Żaczek, p. Marcin Bąbel, p. Magdalena Bieńkowska,  p.Grażyna Główka    

Cele i zadania Świetlicy szkolnej:      

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

•    stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, 

•    zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

•    pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia: 

•    plastyczne, 

•    czytelnicze, 

•    żywego słowa, 

•    zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

•    zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

•    zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe

•    zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy

•    zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek 

i programów dla dzieci;

•    realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

•    zajęcia metodą origami

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli